Statut

Statut 5.10.2012

STATUT STOWARZYSZENIA 

 Towarzystwo Motocykli Dawnych

WETERAN PŁOCK

 1. Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie o nazwie  Towarzystwo Motocykli Dawnych – WETERAN PŁOCK działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach;
 2. Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Płock;
 4. Stowarzyszenie uwzględnia i stosuje regulacje prawne dotyczące zabytków;

2. Cele działalności

 1. Pozyskiwanie zabytkowych pojazdów oraz dokumentacji ich dotyczącej;
 2. Odrestaurowywanie zabytkowych pojazdów w celu uzyskania ich pierwotnych cech i walorów użytkowych;
 3. Rozpowszechnianie wiedzy o pojazdach zabytkowych, ich historii, zastosowaniu, rozwiązaniach technicznych;
 4. Propagowanie konieczności ochrony pojazdów zabytkowych;
 5. Promowanie pojazdów zabytkowych jako elementów historii i kultury;
 6. Zapobieganie eliminowaniu zabytkowych pojazdów;
 7. Propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz upowszechnianie umiejętności i znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy;
 8. Promowanie turystyki regionalnej;
 9. Promowanie i organizowanie imprez sportowych, oraz uprawianie sportów motorowych;

3. Charakter działalności

 1. Działalność stowarzyszenia ograniczona jest do współpracy członków w zakresie realizowania celów statutowych;
 2. Stowarzyszenie nie angażuje się w działalność religijną, ideologiczną, filozoficzną i polityczną;
 3. Członkowie stowarzyszenia wszelkie poglądy prezentują wyłącznie we własnym imieniu;
 4. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy bezprofitowej członków, może jednakże zatrudniać pracowników i zlecać określone zadania innym podmiotom na warunkach określonych uchwałą Zarządu; w szczególnych sytuacjach mogą zostać zatrudnieniu członkowie stowarzyszenia;
 5. Realizacja celów statutowych obejmuje w szczególności:

a) organizację imprez mających na celu propagowanie i pogłębianie wiedzy o pojazdach zabytkowych, ich ewolucji na tle wydarzeń historycznych i zmian kulturowych społeczeństwa, a także zasadach uczestniczenia w ruchu drogowym, prawidłowego reagowania w sytuacjach niestandardowych; główną imprezą stowarzyszenia jest Płocki Rajd Motocykli Zabytkowych, którego organizacja podlega szczególnej ochronie i nadzorowi przez Zarząd stowarzyszenia;

b) turystykę motocyklową ;

c) stałe doskonalenie zbiorów należących do członków stowarzyszenia,;

d) publiczne prezentowanie zbiorów w formie muzeów, wystaw, spotkań;

e) uczestniczenie w organizowanych przez inne organizacje o podobnym profilu działania imprezach związanych z tematyką pojazdów zabytkowych;

f) podejmowanie działań mających na celu usystematyzowanie dokumentacji dotyczącej pojazdów członków stowarzyszenia, bądź innych znajdujących się w polu zainteresowania członków stowarzyszenia, jeżeli będzie to pożądane z punktu widzenia interesów stowarzyszenia;

g) organizowanie konferencji, konkursów, uczestniczenie w programach mających na celu przybliżenie tematyki pojazdów zabytkowych;

h) organizowanie i uczestniczenie w imprezach propagujących znajomość zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, udzielania pierwszej pomocy, minimalizowania negatywnych oddziaływań pojazdów mechanicznych na środowisko naturalne i innych o tematyce związanej z użytkowaniem pojazdów;

i) organizowanie imprez na zlecenie innych podmiotów, których przedmiotem działalności są m.in. pojazdy zabytkowe, szczególnie mistrzostw, eliminacji mistrzostw, konkursów, wyścigów obejmujących pojazdy zabytkowe;

4. Zasady przynależności

1. Członkostwo w stowarzyszeniu jest dobrowolne uzależnione od przestrzegania regulaminu zatwierdzonego uchwałą Walnego Zebrania;

2. Członkostwo uzyskuje się na mocy uchwały Zarządu podjętej na wniosek zainteresowanego;

3. Członkiem stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel polski, zaś obywatel innego państwa i osoba niepełnoletnia na warunkach przewidzianych w ustawie o stowarzyszeniach;

4. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje wskutek:

a)     śmierci członka,

b)     rozwiązania stowarzyszenia,

c)     decyzji członka wyrażonej w formie pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu o wystąpieniu ze stowarzyszenia,

d)     wykluczenia ze stowarzyszenia

e)     utraty przez członka zdolności do czynności prawnych

f)       pozbawienia członka praw publicznych

5. O wystąpieniu członka ze stowarzyszenia Zarząd informuje członków stowarzyszenia na najbliższym Walnym Zebraniu;

6. O wykluczeniu członka decyduje Zarząd uchwałą, od której zainteresowany może się odwołać w terminie 30 dni do Walnego Zebrania; decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna; w sytuacji odwołania się od decyzji Zarządu członek do czasu rozstrzygnięcia przez Walne Zebranie zachowuje dotychczasowy status;

7. Wykluczenie członka może zostać poprzedzone zawieszeniem członka w prawach i obowiązkach;

8. Wykluczenie członka ze stowarzyszenia może nastąpić w sytuacji:

a)     postępowania sprzecznego z postanowieniami statutu i uchwałami organów stowarzyszenia;

b)     postępowania rażąco naruszającego interes stowarzyszenia, w tym godzącego w jego dobre imię;

c)      nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych Walnych Zebraniach;

d)     nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy;

9. Prawa i obowiązki członka:

a) członkowie mają obowiązek przestrzegania regulaminu zatwierdzonego uchwałą Walnego Zebrania;

b) członkowie mają obowiązek uczestniczyć w Walnych Zebraniach i brać udział w głosowaniach

c) członkowie mają obowiązek brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez stowarzyszenie;

d) członkowie mają obowiązek przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał organów stowarzyszenia;

e) członkowie stowarzyszenia nie mogą naruszać jego dobrego imienia i godzić w cele jego działalności;

f) członkowie uprawnieni są do składania wniosków, inicjowania dyskusji, wszelkich powszechnie akceptowalnych i zgodnych z regulaminem zachowań mających na celu realizowanie celów statutowych stowarzyszenia ;

g) wszyscy pełnoletni członkowie o aktywnym (tj. niebędący członkami zawieszonymi) statusie mają czynne i bierne prawo wyborcze;

h) członkowie mają prawo uczestniczyć w imprezach organizowanych przez stowarzyszenie oraz imprezach, w których stowarzyszenie bierze udział

5. Władze Stowarzyszenia

1. Walne Zebranie

a) jest najwyższą władzą stowarzyszenia;

b) w jego skład wchodzą członkowie stowarzyszenia o aktywnym statusie (tj. niebędący członkami zawieszonymi) ;

c) quorum konieczne do uznania uchwał za obowiązujące wynosi 1/2 składu stowarzyszenia;

d) głosowanie uchwał polega na uzyskaniu zwykłej większości;

e) Walne Zebranie zwoływane jest przynajmniej raz w roku; może zostać zwołane przez Zarząd, Komisję Rewizyjną bądź na wniosek 1/5 ogółu członków stowarzyszenia;

f) prawidłowość przebiegu głosowania stwierdza powołana spośród uczestniczących w Walnym Zebraniu członków Komisja Skrutacyjna, którą tworzą trzy osoby wybranych podczas Walnego Zebrania spośród kandydatów zgłoszonych przez Członków;

 

KOMPETENCJE WALNEGO ZEBRANIA:

g) podejmuje uchwały w wypadkach wskazanych w statucie, a także w sprawach o nieuregulowanej właściwości innych władz stowarzyszenia;

h) rozpoznaje wszelkie wnioski poddane pod głosowanie;

i) w sytuacji wymagającej podjęcia decyzji i w wypadkach wskazanych w statucie wydaje uchwałę, w innych sytuacjach wydaje opinię, bądź formułuje uzgodnione wnioski ;

j) raz w roku opiniuje działalność Zarządu, komisji Moto – Test;

 

2. Zarząd

a) Zarząd tworzą Prezes i dwóch członków wybrani uchwałą Walnego Zebrania na okres 2 lat;

c) kadencja Zarządu upływa na pierwszym Walnym Zebraniu zwołanym w roku kalendarzowym, w którym upływa dwuletni okres, na który Zarząd został wybrany;

d) Zarząd upada w sytuacji, gdy nie zwoła Walnego Zebrania, o które wnioskowała 1/5 ogółu członków stowarzyszenia; w takiej sytuacji Walne Zebranie niezwłocznie zwołuje Komisja Rewizyjna;

e) członek Zarządu może zostać odwołany z pełnionej funkcji uchwałą Walnego Zebrania;

f) powstanie wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej powoduje konieczność przeprowadzenia w terminie 30 dni od odwołania wyborów uzupełniających, których przeprowadzenie przebiega na zasadach ogólnych;

g) Zarząd podejmuje decyzje większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu ;

h) członek Zarządu wybrany w wyborach uzupełniających sprawuje funkcje do momentu upływu kadencji Zarządu, którego skład uzupełnił;

i) niedopuszczalne jest łączenie funkcji członka Zarządu z funkcją członka Komisji Rewizyjnej;

j) o powołaniu i odwołaniu Zarządu decyduje Walne Zebranie;

 

KOMPETENCJE ZARZĄDU

k) Zarząd składa oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia i reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz w sposób: prezes z członkiem zarządu;

l) Zarząd zwołuje Walne Zebranie, w sytuacji, gdy wniosek o zwołanie Walnego Zebrania złożą członkowie Zarząd ma obowiązek wskazać jego czas w terminie nie wcześniej niż 14 od złożenia wniosku i nie później niż 30 dni od złożenia wniosku;  Walne Zebranie natomiast winno odbyć się przed upływem dwóch miesięcy od złożenia wniosku; w sytuacji, gdy Walne Zebranie nie osiągnie wymaganego do skuteczności uchwał quorum, Zarząd wskaże kolejny termin Walnego Zebrania, który przypadać będzie nie później niż 30 dnia od poprzedniego terminu.

m) Zarząd uprawniony jest do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu stowarzyszenia w sposób: prezes z członkiem zarządu;

n) Zarząd określa wysokość składek członkowskich i sposób ich płatności;

n) Zarząd może delegować do wykonania określonego zadania członka Zarządu; niedopuszczalne jest jednoosobowe podjęcie decyzji o zwołaniu Walnego Zebrania, zaciągnięcia zobowiązań finansowych, czy podejmowanie innych mogących mieć istotne znaczenie z punktu widzenia działalności stowarzyszenia decyzji;

o) Zarząd w niepełnym składzie uprawniony jest wyłącznie do zwołania Walnego Zebrania w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających;

3. Komisja Rewizyjna

a) stanowi organ wewnętrznej kontroli

b) Komisję Rewizyjną tworzą trzy osoby wybrane podczas Walnego Zebrania uchwałą  spośród członków cieszących się autorytetem i zaufaniem

c) niedopuszczalne jest łączenie funkcji członka Komisji Rewizyjnej z funkcją  prezesa bądź członka Zarządu

d) Komisja Rewizyjna powoływana jest na okres 2 lat z wyjątkiem Komisji powołanej bezpośrednio po powstaniu Stowarzyszenia, która powołana zostanie na roczny okres działalności

e) powstanie wakatu w składzie Komisji Rewizyjnej jest podstawą do niezwłocznego przeprowadzenia wyborów uzupełniających, które przebiegają na ogólnych zasadach

 

KOMPETENCJE KOMISJI REWIZYJNEJ

f) Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad zgodnością podejmowanych uchwał ze statutem, przepisami prawa i interesem stowarzyszenia, kontroluje finanse stowarzyszenia i realizowanie zadań statutowych;

g) Komisja Rewizyjna raz w roku podczas Walnego Zebrania zdaje sprawozdanie z działalności ze szczególnym uwzględnieniem dostrzeżonych nieprawidłowości i wysnutych na podstawie ich analizy wniosków mających zapobiec niepożądanym sytuacjom;

h) uprawniona jest do zwołania Walnego Zebrania;

6. Komisja Techniczna 

 1. Funkcjonuje w ramach stowarzyszenia jako odrębna jednostka powołana do opiniowania stanu pojazdów.
 2. Komisję Techniczną  tworzy przewodniczący i dwóch członków powołanych na walnym zebraniu.
 3. Korekta składu Komisji Technicznej następuje w sytuacji  tego wymagającej.

7. Majątek Stowarzyszenia 

 1. Majątkiem i funduszami stowarzyszenia gospodaruje Zarząd;
 2. Niedopuszczalne jest udzielanie pożyczek przez stowarzyszenie i zabezpieczanie zobowiązań majątkiem stowarzyszenia ;
 3. Zgody Walnego Zebrania wymaga:
 4. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości;
 5. zaciąganie kredytów bądź pożyczek;
 6. rozporządzenie składnikami majątku lub zaciąganie zobowiązań przekraczającymi wartość 2 000 zł ;
 7. przyjęcie lub odrzucenie spadku;
 8. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej;
 9. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, dotacji, zapisów, dochodów z działalności statutowej, odsetek bankowych.

8. Przepisy końcowe 

 1. Zmiana Statutu stowarzyszenia nastąpić może wyłącznie uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą bezwzględną większością głosów w obecności 2/3 składu.
 2. Stowarzyszenie może ulec rozwiązaniu na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej bezwzględną większością głosów w obecności 2/3 składu stowarzyszenia; w takiej sytuacji członkowie Zarządu pełnią funkcję likwidatorów stowarzyszenia, zaś o podziale majątku decyduje Walne Zebranie.